اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی

چکیده

چکیده

برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران‌های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده‌ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.

کلیدواژه‌ها


Carnegie Department of Global Ecology, Environmental Risks, available in: https://dge.carnegiescience.edu/SCOPE/SCOPE.../SCOPE_15_1.1_chapter1_1-14.pdf, last visited 2018/5/16.
Carole Gibbs and Rachel Boratto, 2018, Environmental Crime, Oxford Research Encyclopedia of Criminology, available in:
http://criminology.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-269?print=pdf.
David M. Uhlmann, 2015, Prosecutorial discretion and Environmental Crime, TRENDS, vol. 46, No. 6, p. 6.
Evan Hamman; Reece Walters; Rowena Maguire, 2015, Environmental crime and Specialist courts, current Issues in criminal Justice vol. 27, No. 1.
Florica Brasoveanu and Alexandru Petru Lisievici Brezeanu, 2012,Conditions for Legal Liability foEnvironmentalDamage, Contemporary Readings in Law and Social Justice,Volume 4(2).
Shover, Neal and Routhe, Aaron, s., 2005, Environmental Crime, Crime and Justice, vol. 32.