کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی

چکیده

چکیده فارسی:
کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین  منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می‌توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می‌توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این  طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی  نتیجه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها


Aghion,Philipe (1990), “Legal Restrictions on Private Contracts can Enhance Efficiency?”, Jornal of Law,Economics, and Organization, Vol.2.
Camerer, Colin & Issacharoff, Samuel, (2003), “Regulation for Conservatives: Behevioral Economics and The Case for Asymmetric Paternalism”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 151.
Carwright, peter (2004), Banks, Consumers and Regulation, Portland: Hart Publishing.
Chang, H.R. ,(2000), ”A liberal Theory of Social welfare : Fairness, Utility and the Pareto principles”, the Yale Law Journal, Vol.110.
Howells, Geraint & Weatherill, Stephen (2005), Consumer Protection Law, Hants: Ashgate publishing Limited.
Kaplo, Louis & Shavell, Steven(2003), “Fairnes versus Welfare: Notes on the Pareto Principle, Preferences, and Distributive Justice”, The Journal of Legal Studies, Vol. 32, No. 1.
Kennedy, Duncan (1982), “Distributive and Paternalistic Motives in Contract and Tort Law, With Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power”, Maryland Law Review, Vol. 41, No. 4.
Mathis, Kalus (2009), Efficiency Instead of Justice?, First Edition, Lucerne: Springer.
Spector, Horacio (2000), “Philosophical Foundations of Labor Law”, Florida State University Law Review, Vol. 33,pp.1119-1148.
VranKen, Martin (2009), Death of Labor Law? Comparative Perspectives, Melbourne: Melbourne Universiity Press.
Weatherill, Stephen (2005), Eu Consumer Law and policy, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.