تعیین ثمن در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تعیین ثمن یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد بیع است. با وجود این، امروزه به دلایل مختلفی از جمله نوسانات قیمت در بازار و ناتوانی طرفین قرارداد برای تصریح همه شروط در زمان انعقاد عقد، تجار تمایل به انعطاف د‌ر قرارداد به‌ویژه استفاده از ثمن شناور در قراردادهای بیع دارند. اگرچه حقوق‌دانانی در سراسر دنیا منافعی برای تعیین‌نکردن ثمن در زمان انعقاد قرارداد برشمرده‌اند؛ با این حال قانون‌گذاران رویکرد واحدی در این زمینه اتخاذ نکرده‌اند. در این رابطه باید توجه خاصی به دیدگاه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در خصوص ثمن شناور کرد؛ زیرا به نظر می‌‌رسد میان مقررات ماده 14 و ماده 55 کنوانسیون درباره تعیین ثمن، تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نوشتار حاضر با تکیه بر مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و رویه قضایی مرتبط با آن نشان می‌دهد که مقررات مواد 14 و 55 کنوانسیون با یکدیگر هماهنگ و سازگار بوده و مطابق مقررات کنوانسیون، انعقاد قرارداد بدون قیمت ثابت و معین و یا پیش‌بینی مکانیسمی برای تعیین قیمت با تکیه بر اصل حاکمیت اراده طرفین عقد نیز امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


Amato, Paul. (1993-1994). U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods - The Open Price Term and Uniform Application: An Early Interpretation by the Hungarian Courts. Journal of Law and Commerce. 13, pp 1-29.
Farnsworth, Allan. (1984). Formation of Contract, in International Sales: the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. (Nina M. Galson & Hans Smit eds.). New York: Matthew Bender
Fehr, Ernst, Klein, Alexander and Schmidt, Klaus. (2001). Fairness, Incentives and Contractual Incompleteness, Institute for Empirical Research in Economics. University of Zurich, Working Paper.
Gabriel, Henry. (2005-2006). The Buyer's Performance Under the CISG: Articles 53-60 Trends in the Decisions. Journal of Law and Commerce. 25, pp 273-283.
Garro, Alejandro M. (1989). Reconciliation of Legal Traditions in the UN Convention on Convention for the International Sale of Goods. International Lawyer. 23, pp 443-448.
Gergen, Mark P. (1992). The Use of Open Terms in Contract. Columbia Law Review. 92, pp 997-1081
Hager, Gunter. (2005). Analysis of Obligations of the Buyer (Arts. 53-60), in Commentary on the UN-Convention on the International Sale of Goods (CISG). (Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer eds., 2d ed.). UK: Oxford University Press.
Halson, Roger. (1991). Opportunism, Economic Duress and Contractual Modifications. Law Quarterly Review. 107, pp 649-678.
Halson, Roger. (2001). Contract Law. Harlow: Longman.
Honnold, John O.(1999). Criteria for an Offer in Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. 3rd. The Hague: Kluwer Law International.
Huber, Peter and Mullis, Alastair. (2007). The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners. Munich: Sellier
Lando, Ole. (1985). The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration. International & Comparative Law Quarterly. 34, pp 748-752
Llewellyn, Karl N. (1949-1950). Remarks on the Theory of Appellate Decision and the Rules or Canons about How Statutes are to be Construed. Vanderbilt Law Review. 3, pp 395-406.
Macaulay, Stewart. (1991). Long-term Continuing Relations: the American Experience Regulating Dealerships and Franchises in Franchising and the Law: Theoretical and Comparative Approaches in Europe and the United States. (Christian Joerges ed.). Baden-Baden: Nomos.
Macaulay, Stewart. (2003). the Real and the Paper Deal: Empirical Pictures of Relationships, Complexity and the Urge for Transparent Simple Rules in Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational & Network Contracts. (David Campbell, Hugh Collins and John Wightman eds). Oxford: Hart Publishing Co.
Macneil, Ian R. (1978). Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neo Classical, and Relational Contract Law. Northwestern University Law Review. 72, pp 854-905.
Macneil, Ian R. (1985). Reflections on Relational Contracts. Journal of Institutional and Theoretical Economics. 141, pp 541-546
Mistelis, Loukas. (2005-2006). Article 55 CISG: The Unknown Factor. Journal of Law and Commerce. 25, pp 285-297
Pandurević, Nemanja. (2015). Interplay Between Article 14 And Article 55 of The United Naions Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CISG). Review Piaper, available at:
http://doisrpska.nub.rs/index.php/zrefis/article/viewFile/2355/2263
Rosett, Arthur. (1984). Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Ohio State Law Journal. 45, pp 265-305.
Schwenzer, Ingeborg; Fountoulakis, Christiana and Dimsey, Mariel. (2012). International Sales Law: A guide to the CISG, 2 nd., Oxford: Hart.
Tajudin, Ahmad. (2013). Legal Enforceability of Intentional Open Price in the US, England and the United Nations, Ph.D. theses, Durham University.
Viscasillas, Pilar (2015), The Good, the Bad, and the Ugly in Distribution Contracts: Limitation of Party Autonomy in Arbitration?, Penn State Journal of Law & International Affairs, Vol.4, Issue.1, pp 213-241.