چهارچوب‌های قانونی جایگاه اعلام جرم در فرآیند دادرسی شکلی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه اصفهان

3 دادگستری استان گیلان

چکیده

به دلیل نقش برجسته‌ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب‌های قانونی‌ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می‌توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت‌هایی دارد که قانون‌گذار به‌خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم‌انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام‌کننده جرم و فرآیندی که می‌تواند عملکرد اعلام‌کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می‌توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد؛ زیرا دسته‌بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته‌بندی‌ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می‌تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


Assyria, Mohammad (1395), Criminal Procedure, Vol. I, Twentyth Edition Tehran,
Barry, Mojtaba, Ebrahimi and Javad Ebrahimi (1395), the scope of the powers and duties of the judiciary, Ava book, first edition,
Jamshidi, Alireza (2011), Participatory criminal policy, First edition, Tehran: Publishing rate,
Khaleghi, Ali (1394), Criminal Procedure, Vol. I, Cards of Her Masters, Twenty-Third Edition,
Khanlari al-Mashiri, Majid (1391), Indicative and Incontinental Crimes in Iranian Criminal Law, Farkasazan Publications, First Edition,
Delmas Marty, May Day (1392), Large Criminal Policymaking Systems, Volume Publishing, Second Edition.
Ramezani Ghavam Abadi, Mohammad Hussein (1396), The Presence of Non-Governmental Organizations in the Criminal Processes in the Light of the Criminal Procedure Law, Journal of Legal Justice, Vol. 79, No. 99, Autumn.
Rajabi, Morsad (1394), Judiciary and Criminals, Mardaban Publications, First Printing,
Zainali, Amir Hemzeh (1393), Iranian Criminal Law Mechanisms on the Rights of Victims (Right to Complain), Journal of Criminal Law Research and Criminology, No. 3,.
Sadeq Manesh, Ja'far (1394), Judicial Compensators, Forest Publishing, First Printing.
Obiidi, Armaghan (1393), Tamali on the role of NGOs in international trials, publication of first print, autumn.
Kushki, Gholamhassan (1392), NGOs: from passivity to active participation in prosecution of public prosecution (see the Criminal Procedure Code), Criminal Law Research, No. 4, p.
Goldost Jouibari, Rajab and Mehdi Gholampour and Hossein Nazerian (1392), Limitation of the right to sue in Iran's criminal law, Quarterly Journal of Criminal Law Research, Vol. 1, No. 3, Summer.
Mohammad Nasl, Gholamreza (2004), Introduction to the French Judicial Police (Determination of Judicial Duties and Duties, and Comparison of it with Iranian Judicial Officers), Journal of Entrepreneurship, No. 21, Summer.
Miri, Seyyed Reza (2011), Criminal Procedure Criminal Procedure, Comparative Study in the Penal Justice System of Iran and the United Kingdom, Majd Publications, First Edition.