ارتباط مسئولیت انتظامی با مسئولیت کیفری و مدنی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

علی‌رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به‌ویژه مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی‌اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی‌های انتظامی موضوعاتی‌اند که با تبیین و تعیین آن می‌توان مسیر مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت‌های حقوقی، به بیان تفاوت‌های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Cane, peter, (1996), tort law and economic interests, Clarendon press, second edition, London: oxford.
Clarke, Chris, (2000), Update Comparative Legal Study on. Environmental Liability, available at the Commission's Website, 2000, at:
ec.europa.eu/environment/liability/pdf/ legalstudy. pdf. See in 20/Jun/2017.
Clarkson, C.M.V, (2005) Understanding Criminal Law. Fourth Edition. London: Sweet and Maxwell.
Clarkson, C.M.V, (2005), Understanding Viminal law, European Group on Tort Law, principles of European tort law, New York: springer.
Kottenhagen, Rob J.P, (2007), Tort and Regulatory Law, Tort and Insurance Law vol, 19, p. 187-204. Vienna /New York: Springer.
Mc Guire, J.W, (1963) Business and society, New York: Mc Graw-Hill.
Ogus, Anthony (2007) The Relationship between Regulation and Tort Law: Goals and pp.377-389. Strategies, springer.
Williams, Glanville, (1951), Tort law in American: an intellectual history, expanded edition, London: Oxford University press.