تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم‌سالار سیاست جنایی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

در قلمرو گفتمان راهبرد انقطاعیِ مدل مردم‌سالار سیاست جنایی، رویکردهای نوین پیشگیری از جرم به سوی تحدید فرصت‌های ارتکاب بزه با تأکید بر پارادایم امنیت‌مداری جهت‌مند شده است. امری که رهیافت پیشگیری موقعیت‌مدار را با استناد به رویارویی کشورهای دموکراتیک با جرائم تروریستی، ریزومیک‌شدن جرائم، سیطره قدرت‌های نوظهور، سازمان‌یافته شدن و جهانی شدن بزهکاری و مدیریت ریسک جرم بر راهبرد پیشگیری جامعه‌مدار مرجح دانسته است. از این رو اگرچه تا پیش‌تر تدابیر حداکثریِ پیشگیری‌های غیر تدافعی و راهبرد کمینه ای ِ مداخله نظام کیفری در کشورهای دموکراتیک تغلیب می‌یافت و در قرابت مقطعی ِ تدابیر پیشگیرانه مدل مردم‌سالار سیاست جنایی به مدل اقتدارگرای فراگیر، التزام به پاسداشت آموزه‌های حقوق بشری مَرعی بود. اما در سال‌های اخیر با گسترش جامعه امنیتی در کشورهای تابع مدل مردم‌سالار سیاست جنایی، شاهد به محاق رفتن راهبرد پیشگیری حقوق بشرمدار و اتخاذ راهبرد پیش رونده در حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد به بهانه ایجاد جامعه امن هستیم. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم‌سالار سیاست جنایی، دلایل و وجوه مختلف آن نیز تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


Edwards, Adam & hughes, (2009), Gordon, The preventive turn & the Promotion of safer communities in England & wales political inventiveness & governmental instabilities: political inventiveness & governmental instabilities.
Wvekens, Anne (2009), The evolving story of crime prevention in France,in crime prevention policies in comparative perspective