دوره و شماره: دوره 24، شماره 87، مهر 1398 
پلیس ویژه ابلاغ و اجرای احکام کیفری

صفحه 131-148

علیرضا سایبانی؛ مجتبی قهرمانی


ضبط اموال در حقوق کیفری ایران

صفحه 169-188

ابوالحسن شاکری؛ بهروز قلی زاده


ابراء و بررسی ضمان در قراردادهای ارفاقی

صفحه 189-206

ابراهیم عبدی پورفرد؛ محمد تقی عباسی اندواری


امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران

صفحه 207-242

محسن محدث؛ جعفر کوشا؛ علیرضا میلانی؛ مجید متین راسخ