پلیس ویژه ابلاغ و اجرای احکام کیفری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قشم

2 دانشگاه ازاد قشم

چکیده

چکیده - پلیس اجرا

تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه ­گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم­له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم­ علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات­های سالب حیات، اجرای مجازات­های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


 Ashworth, Andrew and Redmayne, Mike. (2010). The Criminal Process (4th Edition). London: Oxford University Press.
 Palmiotto, Michael. (2011). Community Policing: A Police- Citizen Partnership (Criminology and Justice Studies). London:Routledge Publishing.
 Smith, Graham. (2004). Rethinking Police Complaints. The British Journal of Criminology. Vol 44.
منابع الکترونیکی
 >https"//www.Civilica.com/paper – FHSROLP 01-706html<
 >Doi: ssrn.com/abstract=1160485<
 >dad plan.ir/Default.aspx?tabid=4305<
 >http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&ID=8655<
 >www.eadl.ir<