امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر قدس،تهران، ایران

2 گروه حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

3 گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی،واحداسلامشهر،تهران، ایران

چکیده

چکیده
امنیت قضایی، مفهومیست که به‌موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت‌ قانون‌ و در صیانت قـوه قـضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه‌ برای همه و تساوی عموم در برابر‌ قانون‌، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت‌ها و در اصل بر‌عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می‌آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه‌ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم‌ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می‌توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.

کلیدواژه‌ها


 Ashworch,anderw. (1998). the criminal process: an evaluation study. Oxford. oxford university press.
 Donnelly, jack. (1999). universal humanrights in theory and practice. London. cornelluniversity press.
 european ::union:: fundemental rights agency, rights of suspected and accused persons across the eu: translatin interpretation and information. luxembourg, publication office of the european ::union::: 2016.
 Jimeno- bullnes, mar. (2010). towards common standards on rights of suspected and accused persons in criminal proceedings, ceps liberty and security in europe.
 singh, tanya, kumar sigh, rajiv and kumar singh pramod. (2015). right of speedy and fair trial of accused :an over view.
 Zander, micheal. (2007). case and materials in english legal system. cambridge, cambridge university press.