فراتحلیل وظایف نظارتی سازمان بازرسی و مفهوم‌بندی آن در الگوی حکمرانی خوب

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

در نظام حقوقی ایران، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تعریف شده است. خلاف این تصریح قانونی، ابهام در مفهوم حسن جریان امور موجب شده تا حدود قلمرو وظایف نظارتی این سازمان همواره محل مناقشه باشد. با هدف کمک به حل این مسأله، در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم که وظایف و مأموریت­های نظارتی سازمان را در چارچوب نظارت بر اجرای شاخص‏های الگوی حکمرانی خوب مفهوم‏بندی کنیم. امروزه، این الگو در سطح گسترده­ای از جانب بسیاری از دانش­پژوهان و نهادهای بین­المللی به عنوان سازوکار موثر و کارآمد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری معرفی می­شود. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می‌توان سازمان بازرسی را نهاد ناظر بر اجرای شاخص­های الگوی حکمرانی خوب در دستگاه‌های اداری کشور معرفی کرد؟ یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد دو وظیفۀ بنیادین نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به عهدۀ سازمان بازرسی گذاشته شده، دربرگیرنده اجرای شاخص­های حکمرانی خوب می­باشد. از این‏رو، مقاله از طریق کاربست روش فراتحلیل قابلیت­های تطبیق وظایف این سازمان با مولفه­های حکمرانی خوب را می­کاود و از این رهگذر راهی به سوی ایضاح مفهوم مبهم و مناقشه برانگیز نظارت بر حسن جریان امور می‌گشاید. با روشن شدن این مفهوم، چارچوب تئوریک مناسبی برای وظایف و مأموریت‏های سازمان بازرسی و راهنما نامه‏ای برای بازرسان این سازمان فراهم می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


 UNDP. (1997). Governance & Sustainable Development. New York:, retrieved from
>http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf<.
 UN-ESCAP .(2002). What is Good Governance? New York. retrieved from: >https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf<.
 UN-HABITAT .(2006). The Urban Governance Index: A Tool of the Quality of Urban Governance, Beirut: Global Campaign on Urban Governance.
 World Bank .(2000). Attacking Poverty, World Development Report. Washington DC. Retrieved from: >https://siteresources. worldbank.org/ INTPOVERTY/ Resources/WDR/ approutl.pdf<
 World Bank .(1989). Sub- Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth. Washington DC. retrieved from: >http://documents. worldbank.org/ curated/en/498241468742846138/ pdf/multi0page.pdf<