بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر

نویسندگان

قوه قضاییه

چکیده

اندیشۀ قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه­های انسانی و ارزش­های اجتماعی است. قطعاً بهره­گیری از اعدام می­تواند در پاسخ­دهی به برخی از جرایم حوزۀ مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته‌اند لیکن می­توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات­ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند.
نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می­دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.

کلیدواژه‌ها


 Anglin, M.D and Speckart, G.R. (1988). Narcotics Use and Crime; A Multisample, Multimethod analysis. Criminology. Vol 26.
 Ashworth, A. (1999). Principles of Criminal Law. Oxford University press.
 Andrew, V.H. (1976). Doing Justice; the Choice of punishment. first edition. New York.
 Boonin, D. (2008). The Problem of Punishment. Cambridge University press.
 Bedau, H. (1997). the Death Penalty in America. New York: Oxford university press.
 Bennett, T and Holloway, K. (2005). Understanding drugs. alchol and Crime. New York: Open University press.
 Cary, P.CL. (2005). death Penalty on Trial. Oxford: ABC publishing.
 Fridell, R. (2004). Capital Punishment. New York: Marshal Cavendish.
 Duff, R.A; (1986). Trials and Punishment. Cambridge University press.
 Gwen, R, and Crow, I. (2009). Offender Rehabilitation: Theory, Research and Practice. London: Sage Publication.
 Garland, D. (1990). Punishment and Modern Society. Oxford University press.
 Haney, C. (2005). Reforming Punishment: Psychological Limits to the Pains of Imprisonment. American Psychological Association. Washington, D.C.
 Hanson, R.K, et al. (2009). The Principles of effective correctional treatment also apply to sexual offenders: A Meta– analysis. Criminal Justice and Behavior.
 Hughes, G. (1998). Understanding Crime Prevention. Buckingham: Open University Press.
 Jamieson, A. (1994). Terrorism and Drug trafficking in the 1990s. Darmouth.
 Johnson, H. (2004). Drugs and Vrime: a Study of incarceration female offenders. Australian institute of Criminology.
 Kaye, S. (2008). the Debate abouth the Death Penalty. New York: the rosoen publishing.
 Melusky, J.A and Keith, A.P; (2011). Capital Punishment. Oxford: Greenwood press.
 McGuire, J. (2002). Offender Rehabilitation and Treatment: Effective programmes and policies to Reduce Reoffending. John Wiley andsons publication.
 Pollock, M.J. (2013). Criminal Law, Tenth edition, London: Elsevier Publisher.
 Raynor, P, and Robinson, G. (2005). Rehabilitation, Crime and Justice. UK: Macmillan publishing.
 Thomas, C.R; (2006). Federal Narcotics Law and the War on Drugs. London: Routledge.
 Tonry, M. (1996). Sentencing Matters. New York: Oxford University press.
 Williams, M.E. (2002). the Death Penalty. Green haven press.
 Walker, I. (2008). the Death Penalty. Minnesota. ABDO Publishing Company.