ضرورت اخطار قبلی در تصمیم‌گیری‌های اداری با نگاهی به حقوق اداری فرانسه

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی

چکیده

حق بر شنیده شدن دفاعیات، به­عنوان یکی از عناصر اساسی حقوق دفاعی، یکی از حق­های بسیار مهمی است که به­خصوص در دهه­های اخیر در حقوق اداری نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته و نقش ویژه­ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان- متأثر از تصمیمات مقامات اداری ایفا می­نماید. با وجودبرخی تفاوت­ها، این اصل و نیز ضرورت رعایت آن در نظام­های حقوقی ایران و فرانسه پذیرفته شده ­است. یکی از لوازم حق بر شنیده شدن دفاعیات، یعنی اخطار قبلی به فرد در خصوص رسیدگی اداری قریب‌الوقوعی می‏باشد که ممکن است حقوق و منافع وی را تهدید نماید. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بیان جایگاه اخطار قبلی در تصمیم­گیری­های اداری و ضرورت توجه به ابعاد آن، با نگاهی به حقوق فرانسه، تحلیلی نیز در مورد چگونگی اعمال این مسأله در حقوق اداری ایران ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


 Bonnefous, E. (1958). La réforme administrative. Paris: P.U.F.
 Braibant, G. Questiaux N. WIENER C. (1974). Le contrôle de l'administration et la protection des citoyens, Paris: Cujas.
 EISENBERG E. (2000). L'audition du citoyen et motivation des décisions administratives individuelles. Étude comparative en France et en Allemagne. Paris: L'Harmattan.
 Ferrier, J-P. (1974). «La participation des administrés aux décisions de l’administration ». R.D.P.
 Grewe, C. Ruiz Fabri. H. (1995). Droits constitutionnels européens. Paris: P.U.F.
 Hostiou, R. (1975). Procédure et formes de l'acte administratif unilatéral en Droit français. Paris: L.G.D.J.
 Isaac, G. (1968). La procédure administrative non contentieuse. Paris: L.G.D.J.
 Lebreton, G. (2017). Droit administratif general. Paris: Dalloz.
 Maillard Desgrées du Loû, D. (2000). Droit des relations de l’administration avec usagers. Paris: PUF.
 Manesse, J., (1976). Le problème de la motivation des décisions administratives. These. Paris.
 Morange, G. (1978). Le secret en droit public français. Dalloz.
 Mourgeon, J. (1967). La répression administrative. Paris: L.G.D.J.
 Odent, R. (1953). «Les droits de la defense». E.D.C.E.
 Odent, R. (1980). Contentieux administrative. Les cours de droit. Paris: Dalloz.
 Rivero, J. (1995). «L'administré face au droit administratif». A.J.D.A.
 Stassinopoulos, M. (1976). Le droit de la défense devant les autorités administratives. Paris: L.G.D.J.

انگلیسی
 Wiener, C. (1975). Vers une codification de la procédure administrative. Paris: P.U.F.
 Zeghbib, H. (1998). «Principe du contradictoire et procédure administrative non contentieuse». R.D.P.