دوره و شماره: دوره 24، شماره 86، شهریور 1398 
بررسی ضابطه دیه شکستگی استخوان:مقارنه قانون با فقه

صفحه 164-185

عادل ساریخانی؛ محمد حسین شاکر؛ سید ابراهیم موسوی