ابتکار دادستان دیوان کیفری بین المللی برای آغاز تحقیقات

نویسنده

چکیده

هدف اصلی از تاسیس دیوان کیفری بین­ المللی تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات بین المللی است تا این افراد بی­کیفر باقی نمانند. برای تحقق این امر دادستان دیوان وظیفه خطیری دارد. انتخاب وضعیت و آغاز تحقیقات و بررسی اولیه آن با توجه به گزارشات، اسناد، قرائن و شواهد صورت می­گیرد. در این مرحله دادستان باید وجود مبنای معقول را احراز نماید و در آن صورت است که شعبه مقدماتی با اعمال نظارت قضایی خود نسبت به انجام تحقیقات جامع و تعقیب مرتکبان تصمیم خواهد گرفت.
این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل ابتکار آغاز تحقیقات دادستان دیوان­کیفری بین­المللی است. بدین منظور برخی از مسائل مرتبط با تحقیق در پرتو مقررات اساسنامه دیوان و رویه عملی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 

کلیدواژه‌ها