استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 تعزیرات دادگستری

چکیده

         با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد.

        اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و  پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. 31- American Bar Association (ABA) , Handbook of international standards on pretrial detention procedure , Washington, 2010.
  Available at: biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/1325
  32- Brehm, Hollie nyseth & Uggen, Christopher & Gasanabo, jean-Damascene, “ Genocide, justice and Rwandas GACACA courts “ , jurnal of contemporary criminal justice, 2014, vol, 30 (3)333-352, SAGE publications.
  33- Center for democracy and govermance, Achivement in building and maintaining the rule of law, section on latin America: Colombia,USAID , Washington, 2002.
  Available at: https://www.usaid.gov/sites/defult/files/usaid/colombia/cds.pdf
  34- Center for democracy and govermance , Srilanka case study, in alternative dispute resolution: practitioners , Guide 2 ,USAID , Washington, 1998.
  Available at: https://www.usaid.gov/sites/defult/files/documents/1868/200sbe.pdf
  35- Chang, Emily & Fagan, Aimee & Garrett, Stacy & Gehrmann, Elaine, pre-trial detention reforms and solutions , penal reform international ( PRI ) , London, university of Illinois, 2004.
  36- European Criminal Bar Association, “An analysis of minimum standards in Pre-trial detention and the grounds for regular review in the member state of the Eu”, ECBA, 2007.
  Available at: www.ecba.org
  37- European committee on crime problems (CDPC), white paper on prison overcrowding, Strasbourg, PC-CP, 2015.
  38- International Center For prison Studies, Guidance notes on prison reform (5), Pre-trial detention.
  Available at: http: //www.prisonstudies.org /sites/defult/files /resources/downloads /gn_8_0.pdf
  Available at: www.userpages.umbcedu/~davisj/rwanda.pdf.
  39- Mahoney, Barry and Beaudin, Bruce D. and crver III, Jhon A. and Ryan, Daniel B. and Hoffman, Richard B. , “Pretrial services Programs:Responsibility and potential”, National institute of justice, u.s department of justice, whashington DC. 20531, 2001.
  Available at:https:// www.ncjrs.gov/pdffile1/nig/181939.pdf
  40- N.Masamba,Sita and G.wilson, Edangya and D.Ayigale, Aliobe, “from prison back home”, Uganda experience , 4th ed, 2001.
  Availabe at: http:// restorativejustice.org/jr=library/from-pris-back-home-social-rehabilitiona-as-a-process-the-uganda-experience/1939.
  41- The legal services authorites act, 1987,chapter VI, No 19-22 lok adalat.
  Availiable at: lawmin.nic.in
  42- Tkachuk, Brian and walmsley, Roy, World prison population: Facts, trends and solutions, Helsinki, 2001.
  Available at: www.heuni.fi/material/attachments/heuni /paper/6ksvgbncb/hp.pdf
  43- United nations office on drugs and crime (UNODC), Handbook on strategies to reduce overcrowding in prison, New York, Un office at Vienna, 2013.
  44- Walmsley, Roy, World Prison population, 11th ed, 2016,
  Available at: www.prisonstudies.org/resources/WPPL-11.
  45- Walmsley, Roy, World Pre-trial/remand imprisonment list, 2th ed, ICPS, 2014.
  Available at: www.prisonstudies.org/news/close-three-million-people-pre-trial-hetention-worldwide-new-report.