ماهیت بازار خارج از بورس و تمایز آن از بورس اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و آمریکا

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها


- Albuquerque, Paula C., "The Traditional Brokers: What are their Chances in the FOREX", Technical University of Lisbon, Journal of Applied Economics, Vol. VI, No. 2, Nov 2003, 205-220
- Božena Chovancová, Tomáš Gregor,Over-The-Counter Markets and Their Role in The Financial System, 2003, p.17
- Duffie, Darrell, Dark Markets: Asset Pricing and Information Transmission in Over-the-Counter Markets, Princeton University Press, 2012, P.4
- Duffie, Darrell, Gˆarleanu, Nicolae, Pederse, Lasse Heje, Over-the-Counter Markets, First Version: November 1, 1999. Current Version: November 8, 2004. P.1815-1847
- Domowitz, Ian: "A taxonomy of automated trade execution systems", Journal of International Money and Finance,1993,p. 607-631
- H. R. Stoll, "The Pricing of Security Dealer Services: An Empirical Study of Nasdaq Stocks", The Journal of Finance, Vol. 33, No. 4, 1978, p. 1153-1172
- King, Michael R.; Osler, Carol; Rime, Dagfinn, Foreign Exchange Market Structure, Players and Evolution, Research Department, Norges Bank, August 2011, p.1-47
- Levine, Ross, "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda", Journal of Economic Literature, 1997.
- Madura,Jeff, Financial Institutions and Markets, Florida Atlantic University, 9th Edition,2010, p. 310
- M. Tinic, Seha, and Richard R. West, "Competition and the Pricing of Dealer Service in the Over-The-Counter Stock Market", The Journal of Financial and Qualitative Analysis, Vol. 7, No. 3, 1972, p. 1707-1727
- Pritchard A. Stoneridge Investment Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, Inc.: The Political Economy of Securities Class Action Reform.2008 (https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm? abstract_id=1159983)
- Randall Dodd, The Structure of OTC Derivatives Markets, Derivative Study Center, VOL. 9, 2002, p. 1-4
- Report the president`s working group on financial markets, Dept. of the Treasury, Over the counter Derivative markets and the commodity exchange Act, Nov, Washington D.C., 1999, p.1-42
- Sachee, Zoeb, Electronic trading & the growth of automated trading strategies, ECB Bond Market Contact Group, January 2016, p.1-12
- Shen, Han, "A Comparative Study of Insider Trading Regulation Enforcement in the U.S. and China", Journal of Business & Securities Law, Vol.9, No.1, 2008, p. 41-74