ضبط اموال در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود ندارد مجازات تعزیری محسوب می‌شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می‌توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تامینی است زیرا تصمیم به اقدام تامینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می‌شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می‌شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.

کلیدواژه‌ها


 Ashworth, A. (1992). Sentencing and Criminal Justice. London: Weidenfeld & Nicholson.
 Borgers, M. J., & Moors, J. A. (2007). Targeting the proceeds of crime: bottlenecks in international cooperation. Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just. 15, 1.
 Levi, M., & Osofsky, L. (1995). Investigating, seizing and confiscating the proceeds of crime. Police Research Group, Home Office, Police Research Group.
 Mitchell, A., Hinton, N. and Taylor, S. (1992). Confiscation. London: Sweet and Maxwell.
 Seidl-Hohenveldern, Ignaz .(1989). International Economic Law. Martinus Nijhoff Publishers.
 Ashworth, A. (1992). Sentencing and Criminal Justice, London: Weidenfeld & Nicholson.
 Borgers, M. J., & Moors, J. A. (2007). Targeting the proceeds of crime: bottlenecks in international cooperation. Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just. 15, 1.
 Levi, M., & Osofsky, L. (1995). Investigating, seizing and confiscating the proceeds of crime. Police Research Group, Home Office, Police Research Group.
 Mitchell, A., Hinton, N. and Taylor, S. (1992). Confiscation, London: Sweet and Maxwell.
 Seidl- Hohenveldern, Ignaz .(1989). International Economic Law. Martinus Nijhoff Publishers.