دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، اردیبهشت 1391 
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی

صفحه 43-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده