دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

  در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می‌شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


1- Helm, Katherine A.,( (Nov.2006-Jan 2007), The Expanding Scope of Judicial Review of Arbitration Awards: Where Does the Buck Stop? Dispute Resolution Journal, Vol.61, No.4, pp 1-10.
2- Mayer, P, (1991), Seeking the Middle Ground of Court Control: A Reply to I.N. Duncan Wallace, Arbitration International, and Vol. 7. No. 4, pp 311-318.
3- Park, William,(2006), Why Courts Review Arbitral Awards, in Arbitration of International Business Disputes, Studies in Law and Practice, Oxford University Press, pp 595-606.
4- Red fern, Alan and et al,(2004), Law and Practice of International Commercial Arbitration, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London.
5- Rubino-Sammaratono,(1990), Mauro, International Arbitration Law, Aditya Books Private Limited, New Delhi.
6- Sutton David St. John,(1997), Russell on Arbitration, Sweet and Maxwell, London,.
7- Wallace, D,(1990), Control by the Courts: A Plea for More, Not Less, Arbitration International, Vol.6 No.3, pp253-267.
8- United Nations,(2005), United Nations Conference on Trade and Development, Dispute Settlement, New York and Geneva