اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

  یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تأثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی این مسائل و سیر تحول اندیشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.

کلیدواژه‌ها‫ ‫11-BAKER(C.D),1991,Tort,5th edition, sweet & Maxwell, London.‬‬
‫‪2- Clark, (Jonathan), 2010, Contributory Negligence in PI‬‬ ‫‪Claims, Old Square Chambers, www.Old Square. co.uk‬‬ ‫‪3-Faglson, (Ian), 1979, the Last Baston of Fault? Contributory‬‬ ‫‪ s Liability, the Modern‬ۥ‪Negligence in Action for Employers‬‬ ‫‪Law Review, vol. 42, Issu.6.‬‬ ‫‪4- Fleming (John G), 1971, law of tort, 4th edition, Law book‬‬ ‫‪co. Limited Australia.‬‬ ‫‪5-Libby, Michael, 2007, Contributory Negligence, Dolden,‬‬ ‫‪Wallacefolick, www.Dolden.Com/content.‬‬
6-Martin, E.A., 1990, Concise Dictionary of law, 2e edition, OXFORD University press. 7-Mills, William, 2002, Contributory Negligenence, Trial Briefs: www.ncaj.com /file – depot. 8-PADFIELD (C.F), BARKER (D.L), 1989, Law Made Simple, 7th edition, Heinemann Londin. 9-Prosser, (William), 1953, Comparative Negligence, California Law Review, Vol.4, No, 1p.1. 10-Rogers (W.V.H), 1994, Winfield and Jolowicz on Yort, 4th edition, sweet &Maxwell. 11-Schwartz, (Gary I.) 1978 Contributory and Comparative Negligence: A Reappraisal, The Yale law Journal, vol. 87, No.4, March 1978. STREET (Horry), 1976, the law of Torts, 6 the edition, butter Worth London 12.
1-Chabas, (Franccois), 1973, Faitl ou Faute de la victim?, Recueil Dalloz , Sirey , 27 Juin 1973 ,Chronique-xxix,,p.40 et s.
2-Mary (Gabriel)et Raynaud (pierre).1988,Drorit civill, obligations,2e edition,1,Les sources, sirey.
3- Mazeaud (Henri et Leon- Jean) ,1970, Traite theorique de la resposabilité civile , deliectulle et contractuelle,preface.par Henri capitant. T.II,6e edition.