جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

  جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


- Braithwaith, John, (1985), White Collar Crime, Annual Review Social, Vol. 11, No. 1, Retrieved in:28/4/2012, in: http://cooley.librats.wsu.edu/ 2- Federal Bureau of Investigation (FBI), (1989), WhiteCollar Crime: A Report to the Public, Washington DC, US Department of Justice, p. 3, retrieved in: 11/2/2012, in: http://www.fbi.gov/ 3- Freiberg, Arie, (2000), Sentencing White Collar Crime, retrieved in: 2/4/2012, in: http: //www. aic. gov. an/ 4- Hale et al., Criminology, (2009), Oxford University Press, Online Resource Center, Retrieved in: 10/2-2012, in: http://www.oup.com/uk/ 5- Newburn, Tim, (2007), Criminology, 1st ed. USA, Willan Publishing 6- O’Connor, T., (2010), White- Collar Crime Criminology, retrieved in: 2/4/2012, in: http:// www. Drtomoconnor. Com/ 7- Price, Merlyn, Norris, Donna M., (2009), White Collar Crime: Corporate and Securities and commodity fraud, Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, vol. 37, No. 4, Retrieved in: 22/3/2012, in: http:// www. jaap.org/ 8-Victims-White-Collar Crime Victimization, (2009), free encyclopedia of American Law and Legal Information, Retrieved in: 15/3/2012, in: http://law.jrank.org/