دوره و شماره: دوره 18، شماره 62، مرداد 1392 
مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک

صفحه 113-128

علی اکبر فرح زادی؛ حسین اعظمی چهاربرج