مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

نویسنده

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

چکیده

  با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولاً آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیاً، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می­ شود؟ علی­رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می­توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به­ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان­های بین­المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولاً، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می­گردد. ثانیاً، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می­گیرد. ثالثاً، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب­عنه را افشا نکرده باشد.

کلیدواژه‌ها


. Kolasa, Blair J., 1978, Legal Systems, United States of America, Prentice Hall. 2. Lowe, Robert, 1973, Commercial Law, Fourth Edition, London, Sweet and Maxwell. 3. Mann, Richard A.; Roberts, Barry S., 2005, Business Law and the Regulation of Business, Eighth Edition, United States of America, Thomson. 4. Roderick, Munday, 2010, Agency Law and Principles, New York, Oxford University Press. 5. Smith, J. E.; Soberman, D. A.; Easson, A. J., 2007, the Law and Business Administration in Canada, America, Pearson, Toronto. 6. Walker, David M., 1980, the Oxford Companion Law, America, New York.
‫( ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ‬2
1. Bills of Exchange Act 1982 in: www.legislation.gov.uk/ukpga/vict 2. Convention on International Bills of Exchange and Promissory Notes 1988 in: www.jus.uio.no/im/un.billsofexchangeand... 3. Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes 1930 in: www.jus.uio.no/im/billsofexchangeandpromissorynotes 4. Convention Providing a Uniform Law for Cheques 1931 in: www.jus.uio.no/english/services/library/trea 5. Uniform Commercial Code in: www.law.cornell.edu/ucc/3/article3