چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

  با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین­الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تأثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. با توجه به حاکمیت دو جنبه خصوصی، در قالب مسئولیت مدنی، و عمومی، در قالب مقررات انتظامی یا جزایی، بر این رابطه و تفاوت عمیق نظام­های حقوقی در این موضوع، تعیین قانون حاکم از اهمیت بسیاری در دعاوی بین­المللی برخوردار است و بسته به اینکه چه قانونی بر دعوی حاکم باشد نتایج کاملاً متفاوتی بدست می­آید. در این مسیر بواسطه چالش­هایی که نظام مسئولیت مدنی نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتی که بر این حوزه حاکم است، تعیین قانون حاکم نمی­تواند کاملاً از همان فرایندی که نظام تعارض قوانین در مسئولیت مدنی بر آن مبتنی است، بهره ببرد. علاوه بر این در درون اتحادیه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت یکسان سازی گردد، امری که منتج به کاهش اهمیت مسأله تعیین قانون حاکم در دعاوی مرتبط می­گردد. ما در این مقاله ابتدا با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی اهمیت، ملاحظات حاکم و چالش­هایی که در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق رقابت پدید می­آید می‏پردازیم و در آخر به نقد قاعده­ای که در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در رابطه با تعیین قانون حاکم بر این حوزه مقرر شده است خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


 Alkin, Tom(2008) Should there be a tort of ‘unfair competition’ in English law?, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2008, Vol.
 Basedow, Jürgen(2012) International Antitrust Litigation, Conflict of Laws and Coordination, hart publishing
 Cafaggi, Fabrizio,(2006)The institutional framework of European private law ,New York, oxford.
 Correa, Carlos M (2007) Intellectual Property and Competition Law, ICTSD (international centre for trade and sustainable developement) Programme on IPRs and Sustainable Development, issue paper no 21.
 Hillman, Robert W.(1992) Cross-Border Investment, Conflict of Laws, and the Privatization Of Securities Law, Law And Contemporary Problems, Vol. 55: No. 4, 331-356.
 Johnson, Phillip (2005) Which Law Applies? A Reply to Professor Torremans, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 1, No. 1
 Khemani, R .S (1999)A Framework For The Design And Implementation Of Competition Law And Policy, world bank publishing,9780821342886
 Kramer, Xandra E. (2007) Dutch private international law, IPRax, no 1.
 Marcos, Francisco & Sánchez, Graells Albert (2008) Damages for breach of the EC antitrust rules: harmonising Tort Law through the back door?, BARCELONA, Presented at the IV International Congress European Private Law Beyond The CFR, Lleida (Spain), 25th & 26th October 2007, WWW. INDRET.COM.
 Segan, James(2008) Applicable Law ‘Shopping’? Rome II and Private Antitrust Enforcement in the EU, Comp. L. J., vol. 7(3), 251-260
 Van Eechoud, Mireille (2006)The Position of Broadcasters and Other Media under ‘Rome II’, http://www.obs.coe.int.
 Wadlow, Christopher(2009) The new private international law of unfair competition and the ‘Rome II’ Regulation, Journal of Intellectual Property Law & Practice, , Vol. 4, No. 11
 Walle, Simon Vande(2013) Private Antitrust Litigation in the European :union: and Japan: A Comparative Perspective, Maklu.