مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشگاه مازندارن

چکیده

  قصور کادر درمانی غیر پزشک ممکن است باعث ورود ضرر مالی،‏ جانی یا معنوی به بیمار یا اولیای دم وی گردد که قاعدتاً موجب مسئولیت و ضمان می‏شود. در نظام حقوقی ایران،‏ اگر ضرر جانی به شخصی وارد شود، مرتکب،‏ مجرم تلقی شده و مسئولیت جزایی خواهد داشت و از این رو در صدمات بدنی، مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار می‏گیرد. علی رغم این موضوع در برخی موارد امکان طرح دعوای کیفری وجود نداشته یا قصور موجب ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی می‏گردد که به دلیل فقدان وصف کیفری، موجب مسئولیت مدنی می‏شود. در این نوشتار با شیوه تحلیلی ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کادر درمانی غیر پزشک، در صدد تبیین این موضوع هستیم که انتخاب هر یک از مبانی حقوقی اقامه دعوا توسط بیمار، می‏تواند تأثیر متفاوتی در مسئولیت و عدم مسئولیت کادر درمانی در مقابل وی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها