اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

  برخلاف اصل کلی علنی‌بودن دادرسی در دادگاههای دولتی، قاعده کلی حاکم بر داوری و سایر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف همانند مذاکره، میانجی‌گری، سازش و غیره، خصوصی و محرمانه‌بودن رسیدگی‌هاست. به عبارتی دیگر در این شیوه‌ها، اشخاص دیگر غیر از طرفین دعوا، جز با اجازه طرفین حق حضور ندارند و نمی‌توانند همانند دادرسی دادگاه‏های دولتی، نظاره‌گر دعوای طرفین باشند و علاوه برآن انتشار جریان رسیدگی و افشای اطلاعات و اسناد ارائه شده در طول رسیدگی چه از سوی طرفین اختلاف و چه از سوی بعضی اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی، با محدودیت‏ها و گاه ممنوعیت‏هایی رو به رو می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای خصوصی و محرمانه‌بودن در داوری و سایر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، نحوه برخورد قوانین و مقررات مختلف را به ویژه با موضوع محرمانه‌بودن در شیوه‌های مزبور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


‬ ‫اADR Institute of Canada, Inc. – National Mediatio Rules, Availabel at : www.adrcanada.Ca/7K.
Anglade, Leila, and Tackaberry, John, International Dispute Resolution, Vol. 1 :
Materials, London, Sweet & Maxwell, 2004.
Bagner, Hans, "Confidentiality a Funda Mental Principle in Internationa Commercial Arbitration", Journal of International Arbitration, Vol. 18, No. 2, 2001.
Burnley, Richard, and Lascelles, Grey, "Mediation Confidentiality Conduct and Communications", Arbitration : The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators, No. 1, 2004.
Gurry, Francis, “Confidentiality in Mediation”, Wipo Conference on Arbitration and Mediation Center, Geneva, 1996.
Kovach, K. K., “Mediation”, The Handbook of Dispute Resolution, Michael L. Moffitt and Robert C. Bordon (Editors), Jossey-Bass, 2005.
Loquin, Eric, “Les Obligations de Confidentialité Dans L’arbitrage”, Revue de L’arbitrage, Nº. 2, 2006.
Misra, Joyiyoti, and Jordan, Roma, “Confidentiality in arbitration international”, arbit ration: the Journal of the Chartered Institute of Arbitrators, Vol. 23, No. 1, 2006.
Peter Berger, Klaus, Private Dispute Resolution: Negotiation Mediation Arbitration, Vol. 2, 2002.
Plyette, Gérard, “Principles et Application Récentes des décrets des 22 Juillet et 13
décember 1996 sur la Conciliation et al Médiation Judiciares”, Revue de
L’arbitrage, Nº. 4, 1997.
Sato, Yasunobu, “The New Arbitration Law in Japan: Will it Cause Changes in Japanes Conciliatory Arbitration Practices?”, Journal of International Arbitration, Vol. 22, No. 2, 2005.
Tackaberry, John and Marriott, Arthur, Bernstein’s Handbook of Arbitration and Dispute Resolution Practice, Vol. 1, 4th Edition, London: Sweet & Maxwell, 2003.