دوره و شماره: دوره 18، شماره 64، بهمن 1392 
رشوه در زمان توقف حق بر آن

صفحه 11-26

اردوان ارژنگ؛ محمدرضا حمیدی