طرح دعوا توسط امین برعلیه قاهر(تاملی درماده621قانون مدنی)

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

  بی شک استرداد مورد امانت یکی از مهمترین تعهدات امین است. گاهی اوقات مورد امانت به قهرو غلبه از دست امانت گیر خارج می شود که قانون گذار در اینگونه مواقع به وی اجازه داده که راساً علیه قاهر دعوا طرح کرده و آنچه از یدش خارج شده بازپس گیرد و در عین حال امانت گذار را مختار در قبول یا رد آنچه که امین از قاهر ستانده قرار داده است. در پزوهش حاضر موارد زیر نتیجه شده است:
 اولاً امین در طرح دعوا دارای نمایندگی قانونی بوده و رجوع امانت گذار به قاهر در صورتی ممکن است که خسارت دریافتی توسط امانت گیر از حیث نوع (مثلی یا قیمی) یا مقدار (در صورتی که کمتر از خسارات وارده باشد) یا جنس (نامرغوب تر از انچه تلف شده) مباین با حقوق وی باشد ثانیا ید امین در برابر به قاهر نسبت به آنچه اخذ نموده، امانی و از نوع تعهد به نتیجه است.

کلیدواژه‌ها