تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

  حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین‏المللی بوده و برخورداری انسان‏ها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می‏شود. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می‏کند و همه عناصر ملی و بین‏المللی را مکلف حق قرار می‏دهد. در این مقاله، بر روش‏ها و ابزار اجرای حق توسعه، شناخت موانع اجرایی حق توسعه و رفع آن‏ها تمرکز ‏یافته است. شناسایی و به کارگیری شاخص‏های مناسب به روشن شدن بیشتر محتوای حق توسعه و تسهیل اجرای آن کمک خواهدکرد. تلاش برای تبدیل مفاهیم انتزاعی اعلامیه حق بر توسعه به سطحی از اجرا نیاز به فهم عمیق از این موضوع دارد. این دولت‏ها هستند که با سیاست گذاری‏های قابل پیش بینی، از طریق فرایندی شفاف، نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاش‏ها و اقدامات لازم را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل می‏آورند. در این نوشتار، این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوب با ساز وکار تعاملی می‏تواند زمینه‏های دستیابی به حق بر توسعه و اهداف توسعه هزاره را فراهم کند، مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. همچنین تأثیر شاخص‏های حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی حق بر توسعه بررسی می‏شود.

کلیدواژه‌ها