دوره و شماره: دوره 28، شماره 101، اردیبهشت 1402 
دامنۀ شمول استخوان و صدمات آن، مقدمۀ اجرای اصل تناسب مجازات دیه با مسئولیت

صفحه 91-124

10.22034/jlvi.2023.1998553.0

محمد حسین شاکر اشتیجه؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حمید صدیقی آخا


بررسی اصول حاکم بر اعادۀ دادرسی مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری

صفحه 125-148

10.22034/jlvi.2023.1998637.0

اسماعیل شاهسوندی؛ محمد صادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ علیرضا مشهدی زاده