دوره و شماره: دوره 28، شماره 103، آذر 1402 
روش‏های پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان

صفحه 77-104

10.22034/jlvi.2024.1998607.0

محمود پوپل؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید حسین حسینی؛ سید مهدی سیدزاده


بازجستی در مشروعیت هزینۀ دادرسی

صفحه 127-150

10.22034/jlvi.2024.1998693.0

عبدالجبار زرگوش نسب؛ حمزه نظرپور؛ نادیا نظرپور صمصامی