آسیب‏ شناسی سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده‏های رایانه‏ای نظامی

نوع مقاله : ‍‍‍‍‍‍‍پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران،

2 دانشگاه میبد

چکیده

تحصیل غیرمجاز داده‏های رایانه‏ای نظامی موجب می‏شود تا تحصیل‌کنندگان با استفاده از آن‏ها برای حملۀ سایبری به زیرساخت‏های نظامی استفاده کنند که در عمل ممکن است به تخریب سامانه‏های رایانه‏ای حیاتی نظامی ازقبیل سامانه‏های آفندی و پدافندی بینجامد. قانون‏گذار در بند (الف) مادۀ 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً تحصیل داده‏های سری را به‏طور عام پیش‏بینی کرده است و  در مادۀ 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به عنوان مجرمانۀ «تحصیل غیرمجاز داده‏های رایانه‏ای» صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده‏های رایانه‏ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن‏ها چه در حوزۀ جرم‏انگاری و چه کیفرگزینی مقرر شود. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده‏های رایانه‏ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل‌توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می‏شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون جرائم رایانه‏ای به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‏ای نتیجه‌گیری می‏کند که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده‏های رایانه‏ای نظامی اعم از طبقه‏بندی‌شده و فاقد طبقه‏بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نیستند که در این خصوص نیازمند اصلاح است و خلأهای تقنینی وجود دارد که مستلزم پیش‏بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده‏های رایانه‏ای نظامی است که در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

کلیدواژه‌ها


 • الف) منابع فارسی

  • الهام، غلامحسین (1389)، حقوق جزای نظامی، تهران: دادگستر.
  • الهام، غلامحسین و محسن برهانی (1394)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم)، جلد اول، تهران: میزان.
  • الهی‏منش، محمدرضا و ابوالفضل سدره‌نشین (1395)، محشای قانون جرائم رایانه‏ای، تهران: مجد.
  • بابایی، جواد (1398)، جرائم رایانه‏ای و آیین دادرسی حاکم بر آن، تهران: نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
  • باری، مجتبی (1398)، حقوق جزای نظامی، تهران: دادستان.
  • پاک‏نیت، مصطفی (1396)، افتراقی شدن دادرسی کیفری، تهران: میزان.
  • جلالی فراهانی، امیرحسین (1395)، کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن، تهران: خرسندی.
  • خالقی، علی (1395)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش.
  • رامشی، رضا (1388)، تفکیک جرائم نظامی از جرائم عمومی در قلمرو جرائم علیه امنیت ملی کشور با تأکید بر صلاحیت محاکم، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
  • زراعت، عباس (1394)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، تهران: ققنوس.
  • زندی، محمدرضا (1393)، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
  • سبزگلی، مجید و سیدعلی موسوی (1392)، مفاهیم پایۀ فناوری اطلاعات، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‏های درسی ایران.
  • صبحی شیشوان، بهنام (1383)، «شیوه‏های گوناگون سرقت رایانه‏ای»، ماهنامۀ وکالت، شمارۀ 21.
  • عالی‏پور، حسن (1393)، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، تهران: خرسندی.
  • عزیزی، امیرمهدی (1394)، حقوق کیفری جرائم رایانه‏ای، تهران: مجد.
  • عمید، حسن (1365)، فرهنگ عمید، تهران: امیرکبیر.
  • قاجارقیونلو، سیامک (1391)، مقدمۀ علم حقوق سایبر، تهران: میزان.
  • کیهانلو، فاطمه و وحید رضادوست (1393)، «حملات سایبری به‌مثابۀ توسل به‌زور در سیاق منشور ملل متحد»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 69.
  • گلدوزیان، ایرج (1396)، بایسته‏های حقوق جزای عمومی، تهران: میزان.
  • محمدنسل، غلامرضا (1395)، حقوق جزای اختصاصی جرائم رایانه‌ای در ایران، تهران: میزان.
  • مرسی، هادی (1397)، مقابله با حملات سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‏المللی (با تأکید بر حملات سایبری علیه ایران)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  • مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر (1391)، امنیت و جنگ سایبری (2) (ویژۀ سلاح‌ها، جنگجویان و حملات سایبری)، تهران: نشر مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
  • مهران‏فر، ابراهیم و علیرضا قلی‏پور شهرکی (1399)، شرح جامع و کاربردی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382، تهران: جنگل.
  • میرمحمدصادقی، حسین (1393)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: میزان.
  • یزدانیان، محمدرضا (1390)، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان.
  • یکرنگی، محمد، هادی مرسی و مهسا علیزاده (1400)، «امکان‌سنجی استناد به دفاع مشروع به‌عنوان مانع مسئولیت کیفری در مقابل حملات سایبری»، مجلۀ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شمارۀ 2.
  • یکرنگی، محمد و هادی مرسی (1399)، «تحلیل جرم‌انگاری تولید و پخش نرم‌افزار و ابزارهای الکترونیکی صرفاً مجرمانه در سیاست کیفری ایران در پرتو اسناد فرامرزی»، مجلۀ دیدگاه‏های حقوق قضائی، دورۀ 25، شمارۀ 92.

   

  ب) منابع انگلیسی

  • Clarke, A., K. Richard, & R. Knanke (2010), Cyber War:The Next Thread to National Security and What to Do about it,Manhattan, New York, Ecco.
  • library.arizona.edu/rio/glossary.html (visited: 2023-1-7)
  • Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 1-02, Dep't of Def. Dict. of Military and Assoc'd Terms, 2001, p.141 available at: http://www.dtic. mil/doctrine/ jel/newoubs/ pdf (visited 2023-1-4)
  • http://www.gerdab.ir/fa/news/8175