تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

فروش خودیاری به‌عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت می‌گیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روان‌شناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل‌ گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری می‌توان آن را در زمرۀ اختیارات و نه تکالیف اقدام‌کننده دانست، مگر در مواردی که صریحاً قانون‌گذار پیش‌بینی کرده باشد. مقالۀ حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجۀ به‌دست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همۀ موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیک‌ترین نهاد به فروش خودیاری، نظریۀ نمایندگی است. ازجمله مهم‌ترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهش‌ها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویۀ قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.

کلیدواژه‌ها


 • الف) منابع فارسی

  • اصغری آقمشهدی، فخرالدین و مهدی موسوی (1394)، «فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران»، مجلۀ حقوق تطبیقی، شمارۀ 1.
  • اصغری آقمشهدی، فخرالدین و رضا زارعی (1389)، «حق بازفروش کالا (مطالعۀ تطبیقی)»، پژوهشنامۀ بازرگانی، شمارۀ 57.
  • انصاری، مهدی (1390)، «نظریۀ نقض کارآمد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق»، مطالعات حقوق خصوصی، شمارۀ 1.
  • خدابخشی، عبدالله (1391)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویۀ قضائی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • ره‌پیک، حسن، سید مرتضی قاسم‌زاده و هادی شعبانی (1393)، «مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش»، مطالعات حقوق خصوصی، شمارۀ 3.
  • ستوده تهرانی، حسن (1393)، حقوق تجارت، جلد اول، تهران: نشر دادگستر.
  • سربازیان، مجید و سیدرضا هاشمی (1396)، «نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی»، مطالعات حقوق خصوصی، شمارۀ 2.
  • شعاریان، ابراهیم و یوسف مولائی (1392)، «شرایط و موانع قاعدۀ تقلیل خسارت»، پژوهش حقوق خصوصی، شمارۀ 3.
  • صفایی، حسین و حبیب‌الله رحیمی (1394)، مسئولیت مدنی، تهران: سمت.
  • صفایی، حسین و همکاران (1392)، حقوق بیع بین‌المللی، تهران: دانشگاه تهران.
  • صفایی، حسین و محمدهادی جواهرکلام (1400)، حقوق مدنی پیشرفتۀ تضمین‌های دین (رهن و ضمان)، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • طالب احمدی، حبیب (1393)، «نقض اساسی قرارداد در معاهدۀ بیع بین‌المللی کالا»، مطالعات حقوقی، شمارۀ 1.
  • غفاری فارسانی، بهنام (1388)، «اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی»، حقوق، شمارۀ 2.
  • قاسمی، رسول، سید محمدهادی مهدوی و داوود نصیران (1397)، «بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 101.
  • قاسمی حامد، عباس و علیرضا نواریان (1390)، «نظریۀ نقض کارآمد قرارداد مطالعۀ تطبیقی و انتقادی در حقوق آمریکا»، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 7.
  • کاتوزیان، ناصر (1394)، قواعد عمومی قراردادها (اجرای قرارداد)، جلد چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • محسنی، حسن (1391)، «مفهوم مرجع قضائی در نظام قضائی کشور»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 79.
  • محسنی، حسن (1390)، «بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شمارۀ 1.
  • وکیلی مقدم، محمدحسین (1398)، «مفهوم و مبانی قرارداد خودالزام‌گر و جایگاه آن در حقوق قراردادها»، مطالعات حقوق خصوصی، شمارۀ 3.
  • هجده نفر از دانشمندان حقوق (1395)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمۀ مهراب داراب‌پور، تهران: گنج دانش.

   

  ب) منابع عربی

  • انصاری، مرتضی (1413ق)، کتاب المکاسب، جلد ششم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1388)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمۀ عباس زراعت، تهران: مؤسسۀ فرهنگی هنری دانش‌پذیر.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1372)، جامع الشتات، جلد هشتم، تهران: کیهان.

   

  ج) منابع انگلیسی

  • Agapiou, N. (2016), Buyer’S Remedies Under The Cisg And English Sales Law: A Comparative Analysis, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester.
  • Bridge, M., et al. (eds) (2010), Benjamin’s Sale of Goods, 1 & 2, (8th edition (Inc. Supp) Sweet & Maxwell ltd.
  • Brown, L. (1992), “Authority and Necessity in the Law of Agency”, Tht Modern Law Review, 55.
  • Ferrari, F. (2006), “Fundamental Breach of Contract Under the UN Sales Convention: 25 Years of Article 25 CISG 25”, Journal of Law and Commerce, vol.25..
  • fisher, C.F. (1997), “Remedies for breach of contract under the international sales convention”, available at: http://classic. austlii.edu.au/au/journals/ MacarthurLawRw/ 1997/14.pdf
  • Gergen, M. P. (2009), “A Theory Of Self-Help Remedies In Contract”, Boston University Law Review, vol. 89.
  • Schlechtriem, P. (1998), Commentary on the U.N. Convention on the International Sale of Goods (CISG), Translated by Geoffrey Thomas, 2ed, Oxford University Press.
  • Steven, K. S. (1973), “Self-Help Repossession under the Uniform Commercial Code: The Constitutionality of Article 9”,  New Mexico Law Review, Section 503, 4 N.M. L. Rev. 75.
  • Tawil, T. (2015), “English Contract Law and the Efficient Breach Theory: Can They Co-Exist?”, Maastricht journal of European and comparative law, 22, issue: 3. 
  • White, J. J. (1973), “The Abolition of Self-Help Repossession: The Poor Pay Even More”, L. Rev, No. 503.