کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
اطلاعات محرمانه تجاری در فقه و حقوق ایران

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 197-224

علی اکبر جعفری؛ محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا


ارتباط مسئولیت انتظامی با مسئولیت کیفری و مدنی

دوره 23، شماره 83، مهر 1397، صفحه 129-156

مرتضی شهیدی؛ نبی دهقان؛ امین بدیع صنایع


مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 23، شماره 82، خرداد 1397، صفحه 197-214

عباس نیازی؛ علیرضا فصیحی زاده


مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک

دوره 18، شماره 62، مرداد 1392، صفحه 113-128

علی اکبر فرح زادی؛ حسین اعظمی چهاربرج


ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما

دوره 17، شماره 59، آبان 1391، صفحه 145-172

محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی