مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده

حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می‌توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.

کلیدواژه‌ها


Bell, John, Simon Whittaker, (1998), Principes of Fernch Law, Oxford University press.
J. Moitry, F.X. Testu, (1998), Responsabilie du fait des Produits Defectueux: Commentaire de la loi I 98-389 DU 19, at: www.testuavocats.
Mazeaud, Henri, Léon et Jean, (1995), Leçons de Droit Civil, Paris: montchrestien.
Prosser, William, (1964), The Law of Tort, USA: West publishing co.
Mazeaud, Henri, Jean et Léon, Michel de juglart, (1980), principaux contrats, Paris: montchrestien.
Ripert, Georges; et Roblot, (1976), Traité élémentaire de Droit Commerçial, Paris: Librairie Generals de droit et de jurisprudence.
Viney, Geneviève, (2009), Introduction à la responsabilité, 3e édition, L.G.D.J.
Starck, Boris, (1972), Droit civil. Obligations. 1é. éd. Paris: Librairies technniques.
Terré, François, Philippe Simler, Yves Lequette, (2002), Les Obligations, Dalloz.