دوره و شماره: دوره 20، شماره 69، اردیبهشت 1394 
تبدّل ضمان مثل به قیمت

صفحه 11-30

سیدعبدالمطلّب احمدزاده بزاز؛ قاسم رحمانی