دوره و شماره: دوره 20، شماره 70، شهریور 1394 
نصاب حد سرقت در بوته نقد

صفحه 57-81

عباسعلی سلطانی؛ علی محمدیان