سیر تحول ماهیت اقاله در حقوق اسلام و ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سؤال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می‌بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی‌دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام‌های حقوقی ترجیح دارد.

کلیدواژه‌ها


Chartrand, Marcella, Millar, Catherine & Wiltshire, Edward (1997), English for Contract and Company law, London, Sweet and Maxwell.
Chishire, Geoffrey, Fifoot, Cecil & Furmstom (1991), The Law of Contract, Butterworths, London.
Con, way & Paul. R (1939), Outling of the Law of Contracts, Harmon Publications, scond edition, Newyork.
De La Morandier (1962), Droit Civil: les Obligations, 4éme, sirey, Paris.
Douglas, Whitman (1997), Legal Studies in Business, New York, West Publishing Company.
Fisk, McKee (1955), Applied Business Law, South-Western Publishing Company, seventh edition.
Guest, A. G. (1997), Chitty on Contract, twenty-third edition, Sweet and Maxell,.
Hamblin, C. (1982), Introduction to Commercial Law, second edition, Sweet and Maxwell, London.
Marty, Gabriel et Reyaud, Fierre (1989), Droit Civil: les Obligations, 2ém , sirey, Paris.
Mazeaud, Jean (1965), les Obligations, 5éme, Montchrestien, Paris.
Padfield, C. F. (2002), Law Made Simple, London, eleventh edition.
Salmondl, John & Williams, James (1945), Principles of the Contract, Seweet and Maxwell , second edition, London.
Slapper, Gary & Kelly, David (2010), English law, London and New York, Routledge-Cavendish, third edttion.
The free dictionary by farlex, Legal-Dictionary the, free dictionary.com.