رویکردی جرم شناختی– اسلامی بر قلمرو تاثیر عوامل زیستی بر رفتار مجرمانه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

بزه، بزه‌دیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرم‌شناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرم‌شناسان بوده‌اند اما در این بین بزهکار را می‌توان مهمترین ضلعِ مثلث جرم‌شناسی قلمداد کرد. تردیدی نیست که زیست‌شناسان جنایی طلایه‌داران بررسی ویژگی‌های بزهکارانند، زیست‌شناسانی که گاه با رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران را انسان‌هایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادل‌گرا، منکر وجود کروموزم جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسیِ اجتماعی، بزهکار را موجودی مختار اما دارای گرایش‌های رفتاری منحرفانه قلمداد کرده‌اند.

دین مبین اسلام نیز در راستای بهینه‌سازی ژنتیک و تحقق هدف آرمانی «انسان کامل»، هر چند در برگیرنده آیات و روایات متعددی است که بر نقش عوامل زیستی بر سرنوشت انسان تاکید می‌کنند، اما همواره جایگاه انسان را در بینابین وادی جبر و اختیار تفسیر کرده و به هیچ روی از بزهکار به عنوان موجودی که اسیر سرنوشت محتوم خویش است، یاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها


Adler, Freda, et al, (2010); Criminology, Seventh Edition, McGraw-Hill, New York.
Barkan, Steven, (2009), Criminology a sociological understanding, Fourth Edition, pearson Prentice Hall.
Brown, Stephen, et al, (2010); Criminology, explaining crime and its context, Seventh Edition, Anderson Publishing.
Burke, Roger Hopkins, (2009), an introduction to Criminological Theory, Third Edition, Willan Publishing.
Glick, Leonard, et al, (2008); Criminology, Second Edition, Pearson Education Inc.
Newburn, Tim, (2007), Criminology, Willan Publishing, London.
Reid, Sue Titus, (2003), Crime and Criminology, Tenth Edition, McGraw-Hill, New York.
Siegel, Larry J., (2012), Criminology, Eleventh Edition, Wadsworth Cengage Learning.
Vold, George B., (1998), et al; Theoretical criminology, Fourth Edition, Oxford University Press Inc, New York.
http://www.webmd.com/brain/picture-of-the-brain.
http://www.islam-guide.com/ch1-1-d.html .
http://www.utdallas.edu/news/2012/1/24-15201_Criminologists-Research-Shows-Genes-Influence-Crim_article-wide.html.