کلیدواژه‌ها = تحقیقات مقدماتی
آیین دادرسی حاکم بر جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 259-290

حسین میرمحمد صادقی؛ مهدی صبوری پور؛ مجتبی مرادیان


بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان درحقوق ایران وامریکا

دوره 26، شماره 93، خرداد 1400، صفحه 171-193

یدالله غلامی پور؛ حمید دلیر؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ محمد بارانی


امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران

دوره 24، شماره 87، مهر 1398، صفحه 207-242

محسن محدث؛ جعفر کوشا؛ علیرضا میلانی؛ مجید متین راسخ


جایگاه بزه دیده در تحقیقات مقدماتی

دوره 20، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 1-23

شهرام ابراهیمی؛ حمید رئوفیان نائینی


مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه

دوره 20، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 159-184

حسنعلی مؤذن زادگان؛ بهزاد جهانی