آیین دادرسی حاکم بر جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نموده است. از آنجایی که رسیدگی به جرایم ارتکابی این اشخاص مستلزم وجود آیین دادرسی کیفری متناسب با ماهیت آن­ها بوده، قانون آیین دادرسی کیفری به پیروی از قانون فرانسه با تخصیص بخشی مجزا قواعدی را وضع نموده است. مقررات اختصاصی تدوینی توسط مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 92 عمدتاً حول محور اقدامات تحقیقی از متهم شخص حقوقی بوده که در پی سازگار نمودن اقدامات تحقیقی با ماهیت این اشخاص می­باشد. بنابراین پیش بینی قواعد مربوط به احضار، تفهیم اتهام، قرارهای تأمین کیفری و ... گامی مثبت در عرصه قانونگذاری جدید محسوب گردیده و سایر مواردی که در قانون به آنها اشاره­ای نشده،تحت شمول قواعد عامی قرار می­گیرد که درخصوص اشخاص حقیقی نیز اعمال می گردد. بدیهی است این قواعد خاص دارای خلاءهایی نیز می­باشد. از جمله آنکه در بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، هیچیک از قرارها با هدف جبران خسارات بزه­دیده وضع نگردیده است. در این پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقیقات مقدماتی اشخاص حقوقی را به نقد و تحلیل کشانده و با طرح ابهامات و ایرادات مربوطه راه حل­های متناسب پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها


32. BAUVIN, Jean-François et Thierry GHERA, Gabriele MECARELLI (2012), Dématérialisation des procédures judiciaires : regards sur l’arrêté du 28 août 2012, Droitet procédures, N° 9 , 65e .
33. Casenote Legal Briefs (2009), Criminal Procedure, publisher: Aspen Publishers Online.
34. Croquet, Nicolas A. J .(2011), The International Criminal Court and theTreatment of DefenceRights: A Mirror of the European Court of Human Rights’ Jurisprudence, Human Right Law Review.
35. Ghera, Thierry, (2012), Entre équilibre etmodernité, la sécurité juridique au cœur de la communication électronique judiciaire, Droit et procédures, N° 5 ,65e.
36. Guinchard, Serge. Et Buisson, Jacques. (2005), Procedure Penale, 3ed.
37. Guinchard,serge, Droit Processule-Droit Commun et droit compare`. Paris précis. 4 eed. 2007.
38. Oppetit, B. ( 1999), Philosophie du droit, Dalloz.
39. Smith, Paul (2008), the examining magistrates function and involvement in investigative matters.