جایگاه بزه دیده در تحقیقات مقدماتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

تکریم بزه دیده در نظام دادرسی اتهامی و تضعیف  و فراموشی آن در نظام تفتیشی و امرزوه به عنوان یک ضلع مقدس مثلث جرم،از جمله تحولات جایگاهی  است که بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری به خود دیده است.ضرورت های دادرسی عادلانه به سهم خود موجب تولد و استحکام حقوق بنیادی طرفین دعوای کیفری در این فرایند گردید، هر چند این رشد و توسعه نسبت به بزه دیده چندان سریع و آسان نبود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اساس یک منطق موجه،رئوس کلی دادرسی عادلانه را در فصل اول این قانون و طی مواد 2 تا 7 مطرح و ضمن همین مواد و نیز در ادامه از جمله در مرحله تحقیقات مقدماتی،حقوق مختلف بزه دیده را به رسمیت شناخت و به مناسب تضمیناتی برای آن پیش بینی نمود.دسته بندی و تحلیل این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است.
 

کلیدواژه‌ها


Christine Lazerges, La victime sur la scene penale en Europe, Collection: Voies du Christine Lazerges, droit (les), 2008.
Natacha Bracq, Analyse comparee de la participation des victims devant la Cour Penale Internationale et devant les jurisdiction penales des pays de tradition romano-germanique, la Revue des droits de l homme [ En ligne], 4 /2013.