دوره و شماره: دوره 22، شماره 79 - شماره پیاپی 80، آذر 1396 
فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی

صفحه 121-148

صدیقه جوان؛ مرتضی شهبازی نیا؛ مجید غمامی