الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می‌تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته‌اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می‌دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


Beatson, J. Anson's (1998) law of contract, Oxford University press, 27th Ed.
Bell, John, Boyron, S., whittaker, S, Principles of French Law, Oxford University Press, 1998, New York.
Black, henry Campbell, Garner, Brayan A. Black’s law dictionary, 5th reprint ,2000 West Publishing co.
Busch, Danny; Hondius, Ewoud; Van kooten, Hugo; schelhaas, Harriet; Schrama; Wendy( 2002) The principles of European contract law and Dutch law, Kluwer law international, the Hague/ London/ New York.
Cartwright, John, Fauvarque-Cosson, Bénédicte, Whittaker, Simon (2016) , The Law of Contract, The General Regime of Obligations and Proof of obligations, the new provisions of the Code Civil. Direction des affaires civiles et du sceau, Ministère de la Justice, République française.
Ferrari, Francesca & Bocharova, Nataliya, The astreinte in the Italian and Russian Administrative (Judicial) and Civil Proceedings, Russian Law Journal, Volume III Issue 3 (2015), pp. 8-45 available at: http://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/93/102.
Kupelyants, Hayk, (2012), Specific Performance in the Draft Common Frame of Reference, UCL Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 1 No. 2, available at: http://ojs.lib.ucl.ac.uk/index.php/LaJ/article/view/571.
Lando, Ole, (2001) Salient Features of the principles of European contract law: a comparison with the UCC, Pace international law Review. Pp. 339-369 Available at: www.digitalcommons.pace.edu.
Rowan, Solene (2017) The new French law of contract. International & Comparative Law Quarterly, Published online: 22 August 2017, pp. 1-27 available at: http://eprints.lse.ac.uk/75815/.
Beale, Hugh(2005) The Acquis communautaire and the development of European contract law, and the European Commission’s Action Plan on Contract Law, Juridica International No. 10 available at : www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2005_1_4.pdf .
Smits, Jan (2000), A principled approach to European contract law, Maastricht journal of European and comparative law,7 pp.221-223 Available at: http://pub.maastrichtuniversity.nl/8f14933f-bf8a-41e9-b5a8-8c96299c5228.
Teritel, G.H (2001) The law of contract, 6.th edition, London sweet & Maxwell.
Varul, Paul(2008) performance and remedies for non performance: comparative analysis of the PECL and DCFR, juridica international law review, University of Tartu , XIV. pp. 104-110 Available at: http://www.juridicainternational.eu/index.php?id=12708.
Von Mehren, Arthur, Garth, Bryant G. (1976), International Encyclopedia of Comparative Law, Volume 7, Part 1 Chapter 16 Mouton, The Hague and J. C. B. Mohr, Germany.
Wilhelmsson, Thomas(2001) Towards a (post)modern European contract law, Juridica international law review, No. 6 , PP.23-29 Available at: <http://www.juridicainternational.eu/index.php?id=12548>.