بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر جرم سرقت

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: کیفیت زندگی به احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینه­ای از نظام­های ارزشی و فرهنگی که در آن زندگی می­کند، اشاره داشته و با اهداف، انتظارات و دغدغه‌های او مرتبط می­باشد. این پژوهش، مفهوم کیفیت زندگی را با «جرم» مرتبط ساخته است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریات بی سازمانی اجتماعی، تئوری کجرفتاری مرتن، نظریه رضایت، محرومیت نسبی، تئوری فشار و فرهنگ فقر تنظیم شده است که هر گونه کمبود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زمینه ساز بروز جرم و انحراف تلقی می­کنند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر ارتکاب سرقت است.
روش تحقیق: تحقیق حاضر، مطالعه­ای پیمایشی می­باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 432 نفر از سارقانی انجام شده است که در زمان انجام پژوهش در زندان تهران بزرگ در حبس بوده­اند. انتخاب نمونه­های پژوهش براساس روش نمونه­گیری طبقه­ای و نمونه­گیری نسبتی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین متغیرهای مستقل تحقیق شامل درآمد، تحصیلات، رضایت از وضع موجود زندگی و نابسامانی­های اجتماعی با متغیر وابسته پژوهش (ارتکاب سرقت)، رابطه معنی­داری وجود دارد و به همین دلیل چهار فرضیه پژوهش، توسط آزمون‌های آماری تایید شده است.
 

کلیدواژه‌ها


1. Ciegel .J.Larry (2001), Criminology, Theories, patterns and typologies, wads worth.
2. Foo Tuan Seik(2000), Subjective assessment of urban quality of life in Singapore, Habitat International, 24, pp 31-49.
3. Hale, C. (1996). "Fear of crime : a review of the literature", International Review of Victim logy , Vol., 4, pp. 79-150.
4. Lu, Han (2009), "Economic Analyses of Crime in England and Wales", A Thesis Submitted to the University of Birmingham for the Degree of Doctor of Philosophy.
5. Mays, M. (2001) the Structural Determinants of Fear of Crime. PhD dissertation, The University of Texas at Arlington.
6. Ram, R (1980) physical quality of life index and inter- country inequality, economic letters, pp. 195-199.
7. Roback, j (1982) Wages, rents and the quality of life, journal of political economy, pp. 1257-1278.
8. Schalock, R .L (2004) the concept of quality of life: what we know and do not know. Journal of intellectual disability research, vol 48.
9. Schmitt, R. B (2004) considering social cohesion in quality of life assessments: concepts and measurement, social indicator research, pp. 403-428.
10. Schyns, Peggy and Jeroen Boelhouwer (2004), Measuring Quality Of Life in Amsterdam from the viewpoint of participation, The Amsterdam bureau for Research an statistics/ Social and Cultural Planning Office.