مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.
 

کلیدواژه‌ها


1- Rev.Dr.M.Stephen- Christian Ethics, Issues and Insights-Ashok Kumar mittal-2007.
2- Birks-peter - The Roman Law of Obligations- Oxford University Press-2014.
3- Buhofer Stephen P. - Structuring the Law: The Common Law and the Roman Institutional System- Swiss Review of International and European Law SRIEL/SZIER/RSDIE 5/2007.
4- Bridge-Michael-The Overlap of Tort and Contract-WABASSO-1982.
5- Konard Zweigert and Hein Kotz-Intriductionto comparative Law-Oxford-1987.
6- Cairns J.W and du Plessis.P.J-Beyond Dogmatics- Law and Society in the Roman World- Edinburgh University Press-2007.
7- R. W. Lee- Torts and Delicts- The Yale Law Journal- Vol. 27, No. 6 (Apr., 1918.
8- Hall-Jeromy-Interrelation of Criminal Law and Tort-Columbia Law Review-1943.
9- Terry-t. Herry-Duties Rights and Wrongs-AmericanBar Association-Voll.No2—1924.
10- S. F. C. MILSOM, Historical Foundations of the Common Law –Londen Butterworths (2nd ed. 1981.
11- The Oxford Edition of Blackstone's: Commentaries on the Laws of England, Book I Chapter 1,-2016.
12- Mitch ell-Paul-A History of Tort Law1900–1950-Cambridge University Press-2015.
13-. Winfield, The Province of the Law of Tort (Cambridge University Press, 1931.
14- F. Pollock, The Law of Torts, 6th edn (London, Stevens and Sons, Eleventh Edition 1920.
15- Edwards-Linda-Edwards-Stanly/Kitly Wells-Patricia-Tort Law-Delmar Cengage L:earning-2012.
16- Kenneth W Simons-Deontology, negligence, tort, and crime-University of California-1996.
17- Tunk-Andre- Encyclepedia of comparative law-Torts- chapter one- introduction-Martinus nijhoff publishers.
18- Descheemaeker- Eric - The Division of Wrongs: A Historical Comparative Study- Oxford University Press-2009.
19- Tunc_Andre- A Codified Law of Tort - The French Experience- Louisiana Law Review-vol 39 La. L. Rev. (1979.
20- Tomlinson- Edward A- Tort Liability in France for the Act of Things: A Study of Judicial Lawmaking- Louisiana Law Review- Volume 48|Number 6- July 1988.
21- Birks-peter-Concept of civil wrongs from:Philosophical foundations of tort law-Oxford university press-1995.
22- Eric Descheemaeker - The Roman Division of Wrongs: A New Hypothesis- University of Edinburgh - School of Law- February-2012.
23- Cooke- John- Law of Tort-pearson-2011.
24- Mazeaud(henri Leon Jean)-Lecons de Droit civil.Obligation- Montchrestien-1998.
25- Laurent-(f)-Principes de droit civil francias.T.201.ed.A.durant et Pedone Lauriel.1876.