دوره و شماره: دوره 19، شماره 68، دی 1393 
چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران

صفحه 47-78

غلامحسین الهام؛ محمود میرخلیلی؛ امیرمحمد پرهام فر