مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اخراج بیگانگان با تأکید بر رویه ی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آن­ها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ­ی حاضر جنبه ­ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله­ ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه‌­ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسأله­ی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه­ ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره­ ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.    

کلیدواژه‌ها‫‪Abrahams B.D., (1895), The Expulsion of the Jews from England in 1290, London.‬‬
Akehurst M., (1988), A Modern Introduction to International Law, London. Brower C.N., J.D.Brueschke, (1998), The Iran-United States Claims Tribunal,
Martinus Nijhoff Publications, The Hague. Brownlie I., (1999), Principles of Public International Law, 5th ed., Clarendon Press, Oxford. Brownlie I., (1983), Systems of the Law of Nations: State Responsibility, Part 1.,
Oxford University Press. Dolzer R., (1985), Expropriation and Nationalization, Encyclopedia of Public
International Law, Vol. 8, North-Holland Publications, Amsterdam. Goodwin Gill G.S., (1978), International Law and the Movement of Persons
Between States, Oxford. Henkin L., Pugh R.C., Schachter O., and Smith H.,(1980), International Law, Cases and
Materials 2nd ed., American Case Book Series, West Publishing Co., St. Paul, Minn. Hackworth G.H., (1942), Digest of International Law, Vol. 3, Government Printing
Office, Washington D.C. Lauterpacht H., (1950), International Law and Human Rights, London. Lillich R.B., (1984), The Human Rights of Aliens in Contemporary International
Law, Manchester University Press. Lillich R.B., (1983), International Law of State Responsibility for Injuries to
Aliens, University Press of Virginia, Charlottesville. Pellonpaa M., (1984), The Expulsion in International Law, Helsinki. Vattel E.D., (1916), The Law of Nations, Classics of International Law, Carnegie
Institution, Washington D.C. Year Book of International Law Commission, Vol. 2 1980.‬
Chorzow Factory Case (merits), Germany v. Poland (1928), PCIJ Series A, no. 17. Danzig Railway Officials Case (1928), PCIJ Series B, no. 15.
Wimbledon Case (1923), PCIJ Series A, no.1. Nationality Decrees in Tunis and Morocco (1923), PCIJ Series B, no.4. Maal Case, Netherlands v. Venezuela (1903), UN Reports of International Arbitral
Awards, Vol. X, 1903. Kenneth Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Award no. 324-10199-1 (2 November
1987), reprinted in: 17 Iran-United States Claims Tribunal Reports, p. 92. Alfred L.W. Short v. The Islamic Republic of Iran, Award no. 312-11135-3 (2 July
1987), reprinted in: 16 Iran-United States Claims Tribunal Reports, p. 76. Jack Rankin v. Islamic Republic of Iran, Award no. 326-10913-1 (3 November 1987),
reprinted in: 17 Iran-United States Claims Tribunal Reports, p. 135. Lillian Byrdine Grimm v. Islamic Republic of Iran, Award no. 25-71-1 (18 February
1983), reprinted in: 2 Iran-United States Claims Tribunal Reports, p. 78. Ahmadou Sadio Diallo Case (Republic of Guinea v Democratic Republic of the
Congo), ICJ Reports (2012). United Nations Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, 29 July 1994. United Nations General Assembly Resolution No. 2200 A (XXI), U.N. Documents No.
16(A/6316), reprinted in: UNTS, Vol. 999 (1983). http://untreaty.org/ilcguide/912.htm