کلیدواژه‌ها = فسخ
بی اعتباری در قراردادهای اداری و آثار آن در حقوق ایران

دوره 27، شماره 99، آبان 1401، صفحه 169-190

10.22034/jlvi.2023.703735

سید مجتبی واعظی؛ فاطمه کیانی


جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 1-22

محمد صالح تسخیری؛ غلامعلی قاسمی


موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 23-48

بهرام تقی پور؛ غفور خویینی؛ سمیرا مسعودی


سیر تحول ماهیت اقاله در حقوق اسلام و ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه

دوره 20، شماره 70، شهریور 1394، صفحه 35-56

حسن ره پیک؛ هادی شعبانی کندسری؛ علی ساعتچی