نویسنده = غلامعلی سیفی بناب
تجزیه ‎پذیری تعهدات در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 25، شماره 92، دی 1399، صفحه 179-197

غلامعلی سیفی زیناب؛ حامد شریفی؛ رسول بهرامپوری


جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء‌کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها

دوره 25، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 121-138

فاطمه شیخی؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی؛ غلامعلی سیفی بناب


تشکیل عقود وثیقه‌ای به اتکای سبب دین

دوره 24، شماره 87، مهر 1398، صفحه 149-168

غلامعلی سیفی زیناب؛ جواد پیری